b.  
im.  
d.  
bur.  
ali.  
Rank.  
b. 23 Nov 1870, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA
im.  
d. 6 Aug 1898
bur.  
ali.  
Rank.